انعکاس گوشه مکعب (نوع میکرو منشور)

گوشه های مکعب عناصر عدسی بازتابنده مانند دانه های شیشه ای هستند. هر یک؟
گوشه مکعب دارای سه سطح انکسار عمود بر هم است.
یک پرتوی نور تصادفی در هر یک از سه سطح و
به موازات جهت اولیه خود به منبع خود بازگشت.

این مانند توپ به گوشه اتاق می چرخد.