بازتاب کروی (نوع مهره شیشه ای)

هر مهره شیشه ای به شرح زیر عمل می کند: پرتوی نوری ورودی با عبور از بین می رود

سطح جلوی مهره شیشه ای و دوباره بازتاب سطح آینه ای در پشت مهره.

سپس پرتو از سطح جلویی عبور می کند و به سمت منابع نوری باز می گردد.