درباره بازتاب یکپارچه سازی

بازگرداندن زمانی رخ می دهد که سطوح چراغ هدایت شده را به منبع خود بازگردانند.

به همین دلیل است که مواد بازتابنده در بین ناظران واقع در نزدیکی منبع نور درخشان تر به نظر می رسند – برای مثال ، درایور و چراغهای وسایل نقلیه ، به عنوان مثال ، گزارشی که عابر پیاده که پوشیدنی از انعکاس است می تواند در اثر حوادث رانندگی حدود ۹۰٪ محافظت کند ، اثبات اهمیت بازتابنده را نشان می دهد.